Teddy Bear Clear Stamp V2


Cart 0
Main.jpg

CS063 - Teddy Bear Clear Stamp V2

RM 9.90

Teddy Bear Clear Stamp V2Type 1 Dimension: 12cm x 14cm


Type 2 Dimension: 10.5cm x 14.5cm

Suitable Clear Block (Type 1): Type 1 (10cm x 10cm), Type 2 (16cm x 6cm), Type 3 (15cm x 10cm)

Suitable Clear Block (Types 2): Round (5cm), Square (4.9cm x 4.9cm)